Ressursbank for KvIP enhetene

Her kan du finne og dele dokumenter i arbeidet med kvalitetsforbedring. Dokumentene som ligger tilgjengelig er godkjent til bruk av enhetene.

Pasienters rettigheter

Filmer om barn og unges rettigheter under innleggelse

Informasjon til ansatte

Informasjonsprogram nyansatte (Sykehuset i Vestfold)

Maler og info vedr. innskrivelse, utskrivelse, behandling og omsorg 

Retningslinje for ø-hjelpsordning (Sykehuset Sørlandet)

Eksempel på kartlegging v/inntak til post (Helse Bergen)

Frase journal innkomst (Helse Bergen)

Frase tiltaksplan (Helse Bergen)

Informasjon om planlagte innleggelser (OUS)

Mal TERMA/MAP grupper (Helse Bergen)

Mal miniteammøte (Helse Bergen)

Prosedyre for innleggelse (Sykehuset i Vestfold)

Sjekkliste ved ØH-vurderingssamtale (Vestre Viken)

Sjekkliste ved akuttinnleggelse (Vestre Viken)

Rutine for vakt og rapport (OUS)

Miljøterapi ved psykoser - Veiledende miljøplan (Sykehuset Vestfold)

Henvisningsprosedyre spiseforestyrrelser (Stavanger Universitetssykehus)

Eks. på retningslinje for mobilbruk fra en BUP akutt i England

Behandling av spiseforstyrrelser (Sykehuset Vestfold)

Kontrakt om Tverrfaglig Hasteteam i kompliserte saker (Helse Bergen)

Generell serviceerklæring og behandlingsveileder (Helse Fonna)

Orientering om kontrollkommisjonen (Helse Fonna)

Samtykke unge fra 16 år (Helse Fonna) 

Samtykke barn og unge under 16 år (Helse Fonna)

Samtykke innleggelse barn og unge under 16 år (Helse Fonna)

Brosjyre Rettigheter unge 16-18 år (Helse Fonna/ Helsedirektoratet)

Brosjyre Rettigheter barn og unge under 16 år (Helse Fonna/ Helsedirektoratet)

Samtykke foresatte frigang/røying/snusing (Helse Fonna)

Samtykkeerklæring for elever ved Hollenderskolen (Helse Fonna)

Sjekkliste Avklaringssamtale (Helse Fonna)

Sjekkliste Forvern (Helse Fonna)

Mal Ukeplan avtaler miljøkontakt/behandler/pasienter/pårørende (Helse Fonna)

 

Informasjon til pasienter/ pårørende om avd./ tilbudet

Eksempel på informasjon til pasienter og pårørende (samarbeid BUP akutt Ullevål, brukerråd Ullevål, Bergen og Bodø)

Eksempel på informasjon til pasienter (Helse Bergen)

Eksempel på informasjon til pårørende (Helse Bergen)

Informasjonsskriv angående spiseforstyrrelsesbehandling (Sykehuset Vestfold)

Informasjonsbrosjyre: Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnpost (Sykehuset Vestfold)

HMS sjekkliste for følgepersonell (Sykehuset Vestfold)

Eksempel på brosjyre for pasienter (Østfold)

Brosjyre Pårørendesamlinger (Helse Fonna)

Brosjyre Holenderhaugen skolesenter (Helse Fonna)

Brosjyre BUP Sør (Helse Fonna)

Brosjyre Hva skjer før, under og etter innleggelsen (Helse Fonna)

Omslag informasjonsmappe til pasienter og pårørende (Helse Fonna)

Infoskriv om permisjon (Helse Fonna)

 

Brukermedvirkning, foreldregrupper, barneansvarlige

E-læring Brukermedvirkningens ABC (Kompetansebroen)

Beskrivelse av ulike tilbud (UK, Ahus)

 

Pakkeforløp

Forløpsskjema/ kodeoversikt pakkeforløp (døgn og poliklinikk) (BUP, Ahus)

 

Tvang

Prosedyre ettersamtale etter utøvelse av tvang (UPA, OUS)

Mal for evalueringssamtale etter tvang (Helse Bergen)

Experienced Coercion Scale (ECS) - spørreskjema Engelsk

Experienced Coercion Scale (ECS) - instruksjoner Engelsk

Experienced Coercion Scale (ECS) - spørreskjema Norsk

Experienced Coercion Scale (ECS) - instruksjoner Norsk

 

Voldsrisiko

Violence Risk Screening for Youth (V-RISK-Y)

 

Brukertilfredshet 

Spørreskjema brukertilfredshet pasient (UPA, OUS)

Spørreskjema brukertilfredshet foresatte (UPA, OUS)

Experience of Service Questionnaire (ESQ) barn-unge

Experience of Service Questionnaire (ESQ) foresatte

 

Handlingsplaner for kvalitetsforbedringsarbeid

Mal handlingsplan (FoU, Ahus)

 

Ansattes rettigheter

Forsvarlighetsvurdering av arbeidstidsordning mal 

 

Bygg, miljø og fasiliteter

Rapport Utforming av skjermingsenheter i det psykiske helsevernet 

Robusthetsmatrise bygg for psykisk helse og rus 

 

Omstillingsprosesser

Omstillingsveileder Sørlandet Sykehus

ABUP Døgn funksjonsutredning Sørlandet Sykehus - des. 2022

 

Barn og unge med bistand fra barnevernet

Kartleggingsverktøy for utsatte barn og unge: en systematisk kartleggingsoversikt (FHI, 2020)