Om oss

Akuttnettverket er et nettverk for akuttavdelinger, akutteam og andre akuttenheter innen psykisk helsevern for barn/ungdom og for voksne, samt for brukergrupper og forskningsmiljøer.

Akuttnettverkets formål

Nettverkets formål er å initiere og koordinere prosjekter og virksomhet innen fagutvikling, evaluering, forskning, kunnskapsspredning og kvalitetsforbedring i...

Organisering av nettverket

Akuttnettverket er finansiert ved øremerkede midler i statsbudsjettet. Helse og omsorsdepartementet har gjennom Helse Sør-øst lagt ansvaret for ledelse og drift...

Styringsgruppen

Styringsgruppen er sammensatt av representanter fra de regionale helseforetakene, brukerorganisasjonene og Helsedirektoratet har observatør-status.

Nettverkets råd

Rådet består av tre representanter fra hver av undergruppene a) Akuttavdelinger for voksne, b) Akutteam for voksne og c) Akuttenhet/team for ungdom. I tillegg...

Akuttenheter i nettverket

Akuttnettverket har på samlingene bred deltakelse av helseforetak, akuttenheter, avdelinger, akutteam og brukerorganisasjoner