Publisering fra MAP

Akuttnettverket har overtatt ansvaret for å koordinere publiseringen fra Multisenterstudie for akuttpsykiatri (MAP) etter at nettverksprosjektet som gjennomførte MAP under ledelse fra Sintef helse ble avsluttet i 2008. Dette har vært naturlig siden det nye Akuttnettverket blir en felles møteplass for de akuttenhetene som deltok i MAP.

Publiseringsarbeidet videreføres etter de retningslinjene som ble etablert i MAP, med de delegeringer som ble gjort fra helseforetakene til publiseringskomiteen for MAP, og i henhold til den planen som er lagt for denne publiseringen.

Artikler som er publisert i ut fra MAP eller i tilknytning til MAP er vist på en egen liste over artikler ved menyvalg Ressurser på hovedmenyen.

Flere artikler er sendt inn til vitenskapelige tidsskrifter for publisering, og det arbeides med flere artikler som vil bli sendt inn i løpet av 2010. Publiseringskomiteen vil møtes under nettverkssamlingen 26-27 april for å drøfte framdriften av publiseringen og artikkelutkast.

Medlemmer av publiseringskomiteen for MAP pr 2010 er:
Torleif Ruud (leder), prosjektleder for MAP, veileder for avdelinger for voksne i MAP
Rolf W Gråwe, seniorforsker i SINTEF, veileder for akutteam
Liv Ristvedt, enhetsleder ved BUPA Drammen, representant for avdelinger for ungdom
Torfinn Hynnekleiv, overlege i Sykehuset Innlandet, representant for avdelinger for voksne
Kjetil Hustoft, avdelingsoverlege i Stavanger, representant for korttids utredningsposter

Leder av publiseringskomiteen (Torleif Ruud) kan kontaktes når det gjelder spørsmål om publiseringen fra MAP. Publiseringsreglene for MAP er tilgjengelige i et eget notat.