Presentasjoner oktober 2017

Presentasjoner fra nettverkssamlingen 23. og 24. oktober 2017 på Holmen Fjordhotell. Hovedtema var: Behandling ved akutte psykiske kriser: Hva er god behandling?

Nedenfor er presentasjoner fra samlingen. T.O: Det er noen programposter hvor presentasjoner ikke vil bli lagt ut. 

Les også artikkelen: Hva er god behandling akutte psykiske kriser?

PLENUM

Åpning Torfinn Hynnekleiv, leder i Akuttnettverket, inkl

Hvordan forstå hva god psykisk helse er? Utgangspunkt i en studie av personer som lever med en psykisk lidelse.
Nina Helen Mjøsund, Ph.d., spesialsykepleier i psykisk helse, fung. forskningssjef og leder av FoU-avdelingen i Klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken.

Miljøterapi - arena for personlig læring og utvikling?
Lisbet Borge, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, førsteamanuensis og fagansvarlig for videreutdanning i psykisk helsearbeid ved VID, studiested Diakonhjemmet Oslo.

Bort fra "god effekt, angir ingen bivirkninger", og mot et mer systematisk arbeid knyttet til psykofarmaka i akuttbehandling. 
Jan Hammer, MSc, spesialsykepleier prosjektkoordinator, Vestre Viken. Prosjektene omfatter blant annet å kvalitetssikre bruken av tvangsmidler og bruken av psykofarmaka, og klinikkens BET-prosjektet (Basal eksponeringsterapi).

Selvmordsrisikovurdering -Behov for en ny modell?
Tormod Stangeland, psykologspesialist, Ungdomspsykiatrisk klinikk, Akershus universitetssykehus

Akuttinnleggelse - bruker/pårørendeerfaringer v/ Janne Andersen – ingen presentasjon

Transport av psykisk syke - hva har vi lært, og hvordan kan vi bruke erfaringene videre?
Liv Jerven, Hamar DPS, Sykehuset Innlandet

Bruk av Nødnett i Ambulant akutteam,
Tor Erik Vassvik, Tiller DPS, St. Olavs hospital

Klinisk simulering som læringsmetode i akuttpsykiatrien.
Universitetet i Agder / Sørlandet Sykehus v/ Åsne Knutson de Presno m.fl.

 

PARALLELLER

Akuttavdeling voksne:

 

Akutteam voksne:

 • Mulighet og kraft i flere perspektiv – erfaringskompetanse gir en merverdi. 
  Nina Mjøsund + Solveig Kjus, Inger-Lill Portaasen og Sven Liang Jensen, Vestre Viken DPS
 • Egenandel ved kontakt med ambulant akutteam – hva er rett praksis? Drøfting etter innledning ved Sola DPS v/ Magnhild Torstensen, Stavanger DPS og Roger Næss, Nidaros DPS
 • Erfaringer fra deltakelse i prosjektet Transport psykisk syke. Hvordan kan vi bruke disse erfaringene i det videre arbeidet med utvikling av tjenestene i ambulant akutteam?

 

Akuttenhet/ team Barn og unge:

 • «Jeg vil ikke snakke om det, jeg vil bare dø». Møter med ungdommer med mestringssuicidalitet
  v/ Tormod Stangeland, Ungdomspsykiatrisk klinikk, Akershus universitetssykehus
 • Kvalitetsnettverk barn og unge – som bidrag til kontinuerlig forbedring – erfaringer og veien videre v/ prosjektdeltakere
  • Anne Hexeberg, Ahus / KVIP
  • Ragnhild Tranøy, seksjonsleder UPS Sykehuset Østfold, Kalnes.
  • Svein Gurvin, LPP  og brukerutvalget Sykehuset Østfold