Rapport om akutteams praksis og erfaringer

Ambulante akutteam er etablert i psykisk helsevern i Norge
for å kunne gi rask hjelp i psykiske kriser. Ahus FOU-avdeling psykisk
helsevern har i samarbeid med Akuttnettverket og med Høgskolen i Buskerud og
Vestfold gjennomført den mest omfattende kartleggingen av akutteam i Norge, og
resultatene presenteres i denne rapporten. 

Teamlederne i alle 56 ambulante akutteam i psykisk helsevern for voksne besvarte et omfattende spørreskjema om organisering og praksis, og i alt 120 personer (brukere, pårørende, teamansatte og samarbeidspartnere) formidlet sine erfaringer i kvalitative intervjuer og fokusgrupper. Rapporten gir mye informasjon og viser en god del variasjon i praksis og erfaringer.

Les: 
Rapporten: Ambulante akutteam i psykisk helsevern: Praksis og erfaringer (utgitt september 2015)

Om prosjektet og prosjektbeskrivelse