Ambulante akutteam i Norge 2012: Praksis og erfaringer

Ambulante akutteam i Norge 2012; Praksis og erfaringer er et prosjekt i samarbeid med et stort prosjekt i England, der prof. Sonia Johnson er prosjektleder. Vårt norske prosjekt er et samarbeid mellom FOU-avdeling psykisk helsevern og Høgskolen i Buskerud (Bengt Karlsson, Marit Borg) på vegne av Akuttnettverket. Med i prosjektgruppen er også Nina Hasselberg som i høst sender inn sin doktorgradsavhandling om ambulante akutteam (ut fra MAP) og Trude Klevan (mastergrad, akutteamet i Follo) som skal gjennomføre kvalitative intervjuer med brukere, pårørende, team og samarbeidspartnere.

Prosjektet består av to deler:

  1. Kartlegging av nåværende praksis ved spørreskjema via internett til teamledere for alle ambulante akutteam i Norge. Torleif Ruud er hovedansvarlig for denne delen. Vi har oversatt spørreskjemaet som brukes i prosjektet i England og supplert med noen spørsmål om norske forhold. Dette planlegges gjennomført fra slutten av september og i oktober.
  2. Kvalitativ undersøkelse av erfaringer med ambulante akutteam. Vi velger ut to ambulante akutteam i hver helseregion (fra de team som melder at de er villige til å være med) for kvalitative intervju med to brukere og to pårørende, samt fokusgruppeintervju med teamet og med samarbeidspartnere. Vi har oversatt intervjuguider som brukes i prosjektet i England. Bengt Karlsson er hovedansvarlig for denne delen.

Ambulante akutteam er etablert i psykisk helsevern i Norge for å kunne gi rask hjelp i psykiske kriser. Dette prosjektet den mest omfattende kartleggingen av akutteam i Norge, og resultatene presenteres i denne rapporten. Teamlederne i alle 56 ambulante akutteam i psykisk helsevern for voksne besvarte et omfattende spørreskjema om organisering og praksis, og i alt 120 personer (brukere, pårørende, teamansatte og samarbeidspartnere) formidlet sine erfaringer i kvalitative intervjuer og fokusgrupper. Rapporten gir mye informasjon og viser en god del variasjon i praksis og erfaringer.

Resultatene vil bli formidlet til ambulante akutteam, Akuttnettverket og andre i Norge, samt publisert i vitenskapelige artikler. De vil også være noe av grunnlaget (sammen med tilsvarende resultater i England og litteraturgjennomgang) for en prosess i England (der vi skal delta) med utvikling av forslag til fidelity kriterier for ambulante akutteam og opplæringsopplegg for slike team. Disse vil så testes ut i en større undersøkelse i England med en parallell undersøkelse i Norge.  

Prosjektbeskrivelsen

Prosjektrapport - publisert 28. sept 2015