Nettverkssamling, april 2022

Akuttnettverket 25. og 26.april, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.
Tema: Akuttpsykiatri i søkelyset. Kan samarbeidspartnere som politi, somatisk akuttmottak og AMK-sentral ha erfaringer som gjør at vi kan forbedre oss?

Akuttpsykiatriske tjenester får regelmessig mye medieomtale, særlig i forbindelse med dramatiske hendelser der psykiske helseproblemer synes å spille en rolle.

Vi har invitert sentrale samarbeidspartnere som politi, somatisk akuttmottak og AMK-sentral. Kan vi gjennom å høre deres erfaringer få tips til hvordan vi kan forbedre oss?

Når ting går dårlig blir vi ofte kritisert i media for å ha manglende sammenheng i tjenestene våre. Vi har derfor invitert en fra pressen som vil belyse dette.

En kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening den 09.02.22 har tittelen «Psykiatriens forventningskrise», og starter slik:

«Den norske debatten om psykisk helsevern avdekker stor avstand mellom forventninger og virkelighet. I somatikken godtar vi at sykdommer er kroniske og dødelige. Hvorfor gjelder ikke det i psykiatrien?»

På denne samlingen i Akuttnettverket lar vi andre aktører fortelle hvordan de opplever tjenestene. Kan vi med det videreutvikle og forbedre oss?

Program (sist oppdatert 25.4.22)

Mandag 25. april

10:00: Åpning v/Johan Siqveland, leder av Akuttnettverket, og Øyvind Watne, leder av programkomiteen. Presentasjon av rådet.

10:10: Akutt psykisk helsevern sett utenfra v/ Camilla Kilnes, journalist i Adresseavisen.

10:45: Erfaringer med og ønsker for akuttpsykiatrien v/ Tone Vangen, avdelingsdirektør i beredskapsavdelingen, Politidirektoratet.

11:45: Akuttpsykiatrien sett fra akuttmottak på et stort norsk sykehus v/ Lars Erik Laugsand, Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, St. Olavs hospital.

12:20: 113 og akuttpsykiatriske tjenester v/ sykepleier Hilde Holst og overlege Øyvind Watne, St. Olavs hospital.

14:00: Historiske perspektiver på utviklingen av akutt-tjenestene v/ Anders Skuterud, psykologspesialist, Voksne for barn.

14:40 – 15:25: Framskriving av psykisk helsevern og TSB v/ Christian Thoresen, senioranalytiker, psykolog, PhD, Helse Sør-Øst. 

ny-modell-for-framskrivninger-i-psykisk-helsevern-og-tverrfaglig-spesialisert-behandling-for-ruslidelser.pdf (regjeringen.no)

15:30– 17:00 Parallellsesjoner

Akuttavdeling voksne

Statusrapport v/ Marianne Kvamsdal, Akuttpsykiatrisk avdeling, AHUS.

Akutteam

To terapeuter i første pasientmøte? Presentasjon av forskingsprosjektet «Effekt av Tidlig avklaringsteam for pasienter henvist poliklinisk psykisk helsevern» v/ Camilla A Kvestad, Nidelv DPS, Tiller, St. Olavs hospital.

Akuttenhet/team Barn og unge

Samarbeid mellom barnevernet og BUP akutt feltet v/ Synne Engh-Hellesvik, Fagdirektør, Bufdir.

Tirsdag 26. april 2022

09:00: Når nøden er størst – er hjelpen nærmest?  v/ Hilde Holst, pårørende med erfaringer med akuttpsykiatri

09:30: Barn under radaren v/ Elisabeth Rø Lund, fagrådgiver, Barns Beste. Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

10.00: Har samfunnet urealistiske forventninger til akutt psykisk helsevern? v/ Lars Lien, Leder Norsk psykiatrisk forening

11.00: Pasienttilfredshet v/ Hilde Karin Hestad Iversen, FHI

11:30: Panelsamtale: Veien videre for akutt psykisk helsevern. Sentrale fagpersoner og brukere drøfter inntrykka fra samlinga. Åpning for spørsmål og innspill fra salen.

12:30: Plenum  Avslutning og presentasjon av neste samling