Innlegg og presentasjoner - samling mai

Innlegg og presentasjoner fra nettverkssamlingen 14. og 15. mai 2012.
Tema: Hvordan beslutter vi å bruke tvang? Medarrangør: Tvangsforsk.

 


Mandag 14. mai - Plenum
Torleif Ruud: Status for Akuttnettverket.
Georg Høyer: Orientering om Tvangsforsk.
Ketil Røtvold: Primærlegers praksis ved tvangsinnleggelser.
Tore Buer Christensen: Beslutningsprosessen ved tvangsvedtak.
Mette Ellingsdalen: Brukernes opplevelse av hvordan beslutninger om tvang tas.

Parallellsesjoner:
Akuttpsykiatriske avdelinger for voksne
Psykologspesialist Linn Hamilton og enhetsleder Heidi Lynn Eriksen: Bruk av GAF i akuttavdeling.
Torleif Ruud: Operasjonalisering av skjerming (tidlige erfaringer fra prosjekt som startet i april, veien videre).
Overlege Kari Gjelstad: ISO-sertifisering av akuttavdeling.

Ambulante akutteam
Diskusjon om hvordan beslutninger om bruk av tvang tas i ambulante akutteam for voksne
Eventuelt diskusjon av Anbefalinger for ambulante akutteam i psykisk helsevern for voksne
Informasjon om og drøfting om planer for prosjekt om evaluering av ambulante akutteam 2012-2014 (se kap. 6 i Anbefalinger, - på akuttnettverket.no)

Akuttenheter og team for ungdom
Inger-Lise Olsen: Forslag til begrunnelse for arbeid med veileder/retningslinjer for akuttenheter/team for ungdom.
Drøfting.
Tormod Stangeland og Hans Chr. Lunder: Info om Anbefalinger for ambulante akutteam. Hva er relevant for arbeid med ungdom?
Drøfting.
Stemningsrapport: Øker behovet for øyeblikkelig- hjelp tjenester for ungdom?

Tirsdag 15. mai - Plenum
Reidar Pedersen: Hvordan kan pasienten delta i beslutninger om tvang? Noen etiske og metodiske perspektiver.
Torkil Berge, Petter Ekern og Anne Vedlog: Prosjekt på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus, om beslutningsprosessen om tvang.

Parallellsesjoner:
Akuttpsykiatriske avdelinger for voksne
Trond Hatling: TvangsforskForskningsstatus om beslutninger ved bruk av tvangsmidler.
Eventuell drøfting av hvilken betydning ”Anbefalinger for ambulante akutteam” kan ha for akuttavdelinger.
Fremleggelse/drøfting av andre prosjekter (driftsdata, registrering av tvang, annet)?
Guide for samtale med pasienten, eksempel fra Lovisenberg Diakonale Sykehus

Ambulante akutteam
Henriette Riley: Presentasjon av prosjekt om tvang uten døgnopphold.
Gitte Slåtta: Erfaringer ved akutteam Skien om portvaktfunksjon.
Eventuell videre diskusjon av noen tema fra mandag.

Akuttenheter og team for ungdom
Liv Ristvedt: NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet. Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern. Hvilke konsekvenser kan Paulsrud-utvalgets forslag til lovendringer få for tilbudet til ungdom? Drøfting.
Aktuelle forskningsprosjekter eller forslag til fagutviklingsprosjekter?