Pilotprosjekt

I regi av Akuttnettverket er det startet to pilotprosjekter for kvalitetsutvikling etter mønster fra QNIC i Storbritannia

Et av prosjektene er organisert som et kvalitetsnettverk for akuttavdelinger i psykisk helsevern barn og unge. Det andre prosjektet omhandler tilsvarende for voksenpsykiatri. 

Pilotprosjektet som gjelder akuttavdelinger for barn og unge er godt i gang. Det ledes av overlege, dr.med. Simon R. Wilkonson. Deltakende enheter er Helse Møre og Romsdal ved Sykehuset Ålesund, Sykehuset Østfold, St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus. Høsten 2015 gjennomføres kollegaevalueringer. 

Prosjektet som gjelder voksenpsykiatri rekrutterer deltakere høsten 2015. Dette prosjektet ledes av psykiatrisk sykepleier Åmund Fidjeland.

Prosjektene har som mål å prøve ut en modell for kvalitetsutvikling i enheter og team som arbeider i akutt psykisk helsevern ved hjelp av lærende nettverk. Se posterpresentasjoner på samlingen i oktober.