Innføring av AAT modellen i Norge, doktorgrad juni 2013

Cand.psychol. Nina Hasselberg forsvarte 13. juni 2013 sin avhandling for graden ph.d: The crisis resolution team model in Norway: Implementation, outcome of crisis and admissions.

Oppgitt emne for prøveforelesningen var: Fordeler og ulemper ved hjemmebasert behandling av pasienter med alvorlig sinnslidelse

En undersøkelse av innføringen av ambulante akutteam i psykisk helsevern viser rom for forbedringer, i følge doktorgradsavhandlingen til psykolog og stipendiat Nina Hasselberg ved Akershus Universitetssykehus.Sammendrag:
Begrenset implementering av ambulante akutteam i psykisk helsevern


Inspirert av en engelsk modell for kriseteam har de fleste distriktspsykiatriske sentre i Norge opprettet ambulante akutteam. Slike tverrfaglige team skal gi korttids krisehjelp som alternativ til innleggelse ved akutte psykiske kriser. Teamene skal være operative døgnet rundt 7 dager i uken og tilby rask og intensiv behandling, ofte i pasientens hjem. De skal ha en portvaktfunksjon ved at innleggelser i akuttavdelingene må gå gjennom teamene, og de skal også bidra til tidligere utskrivning ved å kunne gi tett oppfølging etterpå.

Nina Hasselberg har analysert et 680 pasientforløp ved de 8 første akutteamene i Norge i 2005-2006. Arbeidet viser at de norske temaene ikke har portvaktfunksjon, ikke har døgnåpent (halvparten av teamene hadde bare åpent i kontortiden), og i begrenset grad gir rask og intensiv hjelp. Teamene i Norge behandler primært pasienter med depresjoner og suicidale kriser, men sjeldnere personer med psykotiske kriser. De pasientene som fikk et tilbud av akutteamene viste noe bedring. Sjansen for å bli innlagt var mindre om teamet hadde utvidet åpningstid på kveld og i helg, men større ved alvorlige psykotiske symptomer og suicidale tanker.

Konklusjonen er at akutteamene i Norge bare delvis ble implementert i henhold til modellen for ambulante akutteam, og at de derfor heller ikke fullt ut har fylt den rollen de har vært tiltenkt i psykisk helsevern.

Artikkel 1: An implementation study of the crisis resolution team model in Norway: Are the crisis resolution teams fulfilling their role?
Artikkel 2: Treatment and outcomes of crisis resolution teams: a prospective multicentre study
Artikkel 3: Psychiatric admissions from crisis resolution teams in Norway: a prospective multicentre study

Du kan laste ned artiklene ved å trykke på teksten i rødt